بخشی از نمایشنامه: سلیمه : شما دارید تقاص چیو از مرجان می گیرین؟ امشب فقط مرجان از چیزی ریخت به هم . هراسونیش اونقدر صدا نداشت که مزاحم بقیه بشه. به قول خودتون مرجان چند وقته مریضه. مگه تو این چند وقت خراب کاری کرده؟ ماجرای جواب دادنتون به خانم […]

کتاب برگزیده کارهای آنتون چخوف توسط نویسنده ای بشردوست، آزدیخواه و روشنفکر بنام آنتون چخوف نوشته شده و داستان های وی حکایت از افکار مترقی او می نماید. او با فساد و دروغ، خودنمایی، سرشکستگی، منفی بافی، کوته نظری، تحمل ظلم، آزادیخواهی دروغی و بالاخره صفات منفی با کمال خشونت […]