نمایشنامه عروسکی علی بابا و چهل دزد بغداد اوستا کاظم در حجره‌‌اش را قفل می‌کند. علی‌بابا شالی به‌دور سر اوستا کاظم می‌بندد. بعد او را سوار بر خر می‌کند, افسار خر را در دست می‌گیرد از جلو می‌رود و هاجر: هم به‌دنبال آن‌ها تند و تیز گام برمی‌دارد. اوستا کاظم […]